Privacy Statement

Lucet Cleaning Services, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1054 HK) Amsterdam aan de Overtoom 47, stelt een website ter beschikking om informatie te delen met bezoekers en contact te leggen met opdrachtgevers. Bezoekers worden in staat gesteld contact op te nemen met Lucet Cleaning Services, zich in te schrijven voor de nieuwsbrief, of een offerte aan te vragen. Voor het opnemen van bovenstaande soorten van contact met Lucet Cleaning Services is het noodzakelijk dat bepaalde persoonsgegevens worden verstrekt en verwerkt.

Lucet Cleaning Services acht een zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens van groot belang bij de uitvoering van haar dienstverlening. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Lucet Cleaning Services houdt zich daarbij aan de relevante wet- en regelgeving op het gebied van de gegevensbescherming. In deze privacy statement leest u meer over hoe wij dit doen.

 

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt in het kader van de uitvoering van onze diensten voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten tussen Lucet Cleaning Services en een opdrachtgever. Lucet Cleaning Services verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u op onze website een contactaanvraag uitvoert, een offerte aanvraagt of zich inschrijft voor de nieuwsbrief.

Wanneer u als opdrachtgever op welke wijze dan ook contact opneemt met Lucet Cleaning Services, worden de persoonsgegevens verzameld die noodzakelijk zijn om de uitvoering van een contact of mogelijke overeenkomst mogelijk te maken. Denk daarbij aan het bewaren door Lucet Cleaning Services van bijvoorbeeld de ingevoerde contactgegevens en andersoortige gegevens van de contactpersoon bij opdrachtgever. Voor zover een opdrachtgever namens een contactpersoon persoonsgegevens verstrekt, verlangt Lucet Cleaning Services van de betreffende opdrachtgever dat deze vooraf die contactpersoon om toestemming heeft verzocht om persoonsgegevens te verstrekken.

Daarnaast zal Lucet Cleaning Services uw persoonsgegevens gebruiken om u te informeren over aanbiedingen en diensten. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel worden gebruikt als u daar vooraf toestemming voor geeft en u zult zich gemakkelijk weer voor die nieuwsbrief kunnen afmelden op de wijze als onderaan elke nieuwsbrief aangegeven.

 

VERZAMELDE GEGEVENS

Lucet Cleaning Services verzamelt en bewaart voor zover dat nodig is voor het gebruik van de website, het aangevraagde contact en de uitvoering van een overeenkomst de via de website ingevoerde persoonsgegevens. Lucet Cleaning Services verzamelt tevens aanvullende informatie om het gebruiksgemak van de website te optimaliseren en deze op uw voorkeuren af te stemmen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het apparaat waarmee u de website bezoekt en het onthouden van ingestelde voorkeuren. Ook verwerkt de website uw locatiegegevens en IP-adres zodat het dienstenaanbod beter op u kan worden afgestemd. Voor meer informatie over de verwerking van deze gegevens verwijst Lucet Cleaning Services naar haar cookiebeleid, welke u hier kunt vinden.

 

OPSLAG GEGEVENS EN DERDEN

De persoonsgegevens worden in een relatiebeheersysteem opgeslagen. Daarnaast wordt in het kader van het gebruik van www.lucetcleaning.com gebruik gemaakt van cookies die mogelijk persoonsgegevens verwerken. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij naar ons cookiebeleid, die u hier kunt inzien.

Lucet Cleaning Services neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens te voorkomen. Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Lucet Cleaning Services. Uw persoonsgegevens worden dus niet zonder uw toestemming, aan derden verstrekt, tenzij wij daartoe wettelijk of ingevolge een rechterlijke uitspraak verplicht zijn dan wel indien voor de uitvoering van de Overeenkomst deze verstrekking noodzakelijk is. Uw persoonsgegevens zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht aan derden voor eigen marketingdoeleinden van de betreffende derden. Persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat voor het doel waarvoor ze zijn verzameld nodig is of zolang als Lucet Cleaning Services daartoe door een wettelijke plicht wordt gedwongen. Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens dienen te worden verwijderd, bijvoorbeeld wegens een gerezen gebrek aan relevantie, kunt u daartoe altijd contact opnemen met Lucet Cleaning Services via de onderstaande contactgegevens.

 

GEBRUIK VAN COOKIES

Lucet Cleaning Services maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons cookiebeleid, welke u hier kunt vinden.

 

INZIEN, WIJZIGEN OF VERWIJDEREN

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om een verzoek in te dienen om bijvoorbeeld uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen of corrigeren dan wel te verwijderen. Ook kunt u verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, of kunt u om een kopie van de namens u verwerkte persoonsgegevens verzoeken. Voor meer informatie over uw rechten met betrekking tot de namens u verwerkte persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Lucet Cleaning Services via info@lucetcleaning.nl. Een verzoek tot onder meer inzage, wijziging, verwijdering, beperking of kopie kunt u via voornoemd e-mailadres indienen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek namens de betrokkene zelf wordt gedaan, vragen wij u een geldige kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Lucet Cleaning Services binnen vier weken op uw verzoek reageren. Indien u van mening bent dat Lucet Cleaning Services op onrechtmatige wijze uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u tevens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Lucet Cleaning Services geeft er uiteraard echter de voorkeur aan dat u in een dergelijk geval eerst contact opneemt om te kijken of uw bezwaren niet in onderling overleg opgelost kunnen worden.

U bent uiteraard niet verplicht om uw persoonsgegevens via de website te verstrekken. Indien u echter nader geïnformeerd wenst te worden, is het noodzakelijk dat u uw contactgegevens verstrekt. Ook zal voor het aangaan van een overeenkomst het noodzakelijk zijn dat bepaalde persoonsgegevens verstrekt worden om die overeenkomst uit te kunnen voeren.

 

WIJZIGEN PRIVACY STATEMENT

Lucet Cleaning Services behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het is daarom van belang dat u regelmatig het privacy statement doorleest om te zorgen dat u telkens op de hoogte bent van de meest recente stand van zaken met betrekking tot uw privacy.

 

VRAGEN

Als u nog vragen of zorgen heeft die niet door dit privacy statement beantwoord zijn, kunt u contact opnemen met Lucet Cleaning Services per e-mail via info@lucetcleaning.nl of telefonisch op +31 (0) 20 786 97 13